Skip to content

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden SPICES V.O.F. - Cannoli Box

Artikel 1: Definities en Interpretatie

 1. "SPICES V.O.F." (verder te noemen "CB"), gevestigd te Barendrecht, handelt onder de naam "Cannoli Box" voor de verkoop en levering van cannoli en gerelateerde producten.
 2. "Producten": Alle goederen die als onderdeel van de dienstverlening van Cannoli Box aan de Opdrachtgever worden aangeboden.
 3. "Overeenkomst": Elke overeenkomst tussen CB en de Opdrachtgever met betrekking tot de aankoop van Producten, inclusief elektronische bestellingen.
 4. "Opdrachtgever": De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een product of dienst afneemt van CB.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, en dienstverlening door CB, voor zover niet schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd door CB.

Artikel 3: Aanbiedingen en Offertes

 1. Alle aanbiedingen van CB zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. CB garandeert dat de productomschrijvingen waarheidsgetrouw zijn en overeenkomen met de werkelijke producten.

Artikel 4: Prijzen en Betaling

 1. Prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten.
 2. Betaling dient te geschieden binnen de gestelde betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5: Levering

 1. Levering vindt plaats op het door de Opdrachtgever aangegeven adres.
 2. Specifieke leveringstermijnen worden in onderling overleg vastgesteld.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde Producten blijven eigendom van CB totdat de Opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. CB is niet aansprakelijk voor indirecte schade, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid.
 2. CB's aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende levering.

Artikel 8: Overmacht

 1. In geval van overmacht heeft CB het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

Artikel 9: Geheimhouding en Privacy

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie.
 2. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

Artikel 10: Klachten

 1. Klachten over de Producten dienen binnen 2 dagen na levering gemeld te worden aan CB.
 2. CB streeft ernaar om klachten binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen.

Artikel 11: Toepasselijk Recht en Geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen CB en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar CB gevestigd is.

Elke dag vers

Handgemaakte Italiaanse Cannoli

Altijd Een Verrassing!

Lekker & origineel cadeau

Voor 15 uur besteld

VANDAAG VERZONDEN (V.A. €50,- GRATIS)