Meteen naar de content

VOOR 15:00U BESTELD = VANDAAG GRATIS VERZONDEN!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SPICES V.O.F.,

gevestigd in de gemeente Barendrecht en kantoorhoudende te 2994LB Barendrecht,

Zwolseweg 28, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van

Koophandel onder nummer 78300339, hierna te noemen: “CB”.

 • Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter

de navolgende betekenis:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van

beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met CB.

Duurovereenkomst: Overeenkomst waarin Partijen zich verbinden om op

achtereenvolgende tijdstippen voortdurende, telkens terugkerende of

opeenvolgende prestaties te verrichten.

Goed of Goederen: ieder object welke onderdeel uitmaakt van de

Overeenkomst.

Offerte: het doen van een (Schriftelijke) aanbieding.

Opdrachtbevestiging: Schriftelijke bevestiging van de Offerte door CB.

Opdrachtgever: onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere partij die

(mede) de Opdracht geeft/geven tot dienstverlening, advisering of het

uitbrengen van een Offerte.

Overeenkomst of Opdracht: onder Overeenkomst of Opdracht wordt

verstaan de verbintenis welke CB met haar Opdrachtgever(s) aangaat.

Partijen: CB en Opdrachtgever(s) waartussen een (Duur)Overeenkomst

tot stand is gekomen.

Schriftelijk: met Schriftelijk wordt ook per e-mail, per fax of enige andere

wijze van communicatie bedoeld, die met het oog op de stand der

techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen

hiermee gelijk gesteld kunnen worden.

 

 

Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven, of die door CB

uit anderen hoofden, direct verband houdend, met de Overeenkomst of Offerte

worden verricht.

Zakelijke klant: Iedere natuurlijk – en/of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het

handelsregister van de Kamer van Koophandel of enig ander handelsregister en die

handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf een overeenkomst met CB

aangaat dan wel aan wie CB een aanbieding doet.

 

 • Toepasselijkheid

o Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere en alle

onderhandeling, aanbieding, Offerte, Opdrachtbevestiging,

Overeenkomst, Werkzaamheden of overige rechtsbetrekking waarop CB

deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze

voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken.

o Het door Opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden

van een aanbieding, Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst

waarin naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als

instemming met de toepassing van deze Algemene Voorwaarden in

volledigheid.

o Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van

Opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door

TBB uitdrukkelijk van de hand gewezen.

o Slechts indien dat Schriftelijk bij de Overeenkomst wordt

overeengekomen kan, zonder dat de overige voorwaarden worden

aangetast of anderszins buiten werking gesteld, uitsluitend ter zake van

een individueel bepaalde Opdracht, van één of meer van de bepalingen

van deze Algemene Voorwaarden op verzoek van Opdrachtgever worden

afgeweken.

o Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op

enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft

de Overeenkomst voor het overige in stand. Het betreffende beding zal

in overleg tussen CB en Opdrachtgever onverwijld vervangen worden

door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel

mogelijk benaderd.

 

o Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerder

bepalingen van de Algemene Voorwaarden of situaties welke niet in deze

Algemene Voorwaarden voorzien zijn, dienen uitgelegd te worden ‘naar

de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

o Indien CB niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden

verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze Algemene

Voorwaarden niet van toepassing zijn. Noch dat CB in enigerlei mate

 

het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de

bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

o In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en het

bepaalde in de Opdrachtbevestiging c.q. de (Duur)Overeenkomst,

prevaleert het bepaalde in de Opdrachtbevestiging c.q. de

(Duur)Overeenkomst.

o CB heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te

wijzigen of aan te vullen. Deze wijzigingen gelden ook voor de

Overeenkomsten die lopen ten tijde van de wijzigingen. Wijzigingen

worden per e-mail bekendgemaakt aan Opdrachtgever en treden in

werking 30 (dertig) dagen na de bekendmaking.

 

 • Het aanbod

o Alle aanbiedingen van CB, waaronder Offerten, geschieden vrijblijvend.

o Afbeeldingen bij Goederen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de

aangeboden producten. CB kan niet garanderen dat de weergegeven

kleuren of andere uiterlijke kenmerken exact overeenkomen met de

echte kleuren of andere kenmerken van de Goederen.

 

o Aanvaardingen van aanbiedingen of Opdrachten in welke vorm dan ook

(schriftelijk, fax, mail, mondeling of anders) door Opdrachtgever zijn

onherroepelijk voor Opdrachtgever.

o Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een Opdrachtbevestiging

zijdens de Opdrachtgever, welke wezenlijke aanvullingen, beperkingen of

andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een

verwerping van het oorspronkelijke aanbod.

o Onder wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen in de

zin van dit artikel gelden aanvullende of afwijkende voorwaarden met

betrekking tot onder andere doch niet uitsluitend prijs, betaling,

kwaliteit, uitmonstering en hoeveelheid van Goederen, plaats en tijd van

aflevering, omvang van aansprakelijkheid en de beslechting van

geschillen.

o CB heeft het recht een Opdracht zonder opgave van redenen te

weigeren.

o Indien Opdrachtgever een aanbieding aanvaardt, behoudt CB het recht

om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.

o CB zal direct na het ondertekenen van de orderbevestiging door

Opdrachtgever aanvangen met de Werkzaamheden. Eventuele

onjuistheden in de opdrachtbevestiging dienen voor ondertekening door

Opdrachtgever aangetekend te worden op de opdrachtbevestiging. De

orderbevestiging wordt aldus geacht de Overeenkomst juist en volledig

weer te geven en bindt Opdrachtgever.

o Voor de aanvaarding van de aanbieding, voor mondelinge toezeggingen,

voor de wijzigingen van en de aanvullingen op bestaande

Overeenkomsten en voor de inhoud van alle bij de aanbieding verstrekte

prijslijsten, brochures en andere gegevens geldt, dat CB hieraan

gebonden geacht mag worden pas nadat en voorzover de betreffende

stukken Schriftelijk door CB zijn bevestigd, dan wel dat CB met de

uitvoering heeft aangevangen.

 

o De prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding hebben een

geldigheidsduur van veertien (14) dagen na de aanbiedingsdatum, tenzij

een andere termijn uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

o Elke door CB opgegeven nieuwe prijsberekening en voorwaarden van

de aanbieding treden in plaats van de voorgaande.

o Een samengestelde prijsberekening verplicht CB niet tot nakoming van

een deel van het in de aanbieding vermelde tegen een overeenkomstig

deel van de opgegeven prijs.

o De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij CB bekende informatie ten

tijde van de aanbieding en op eventuele gegevens verstrekt door

Opdrachtgever bij de aanvraag.

o Indien diegene die de Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst

ondertekent namens een of meerdere anderen optreedt is hij,

onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover CB

verantwoordelijk en aansprakelijk als ware hij zelf Opdrachtgever.

 • Overeenkomst

o De Overeenkomst tussen CB en Opdrachtgever is voor onbepaalde tijd,

tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien

Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen.

o Is voor de uitvoering van bepaalde Werkzaamheden of voor de levering

van bepaalde Goederen een termijn overeengekomen of opgegeven, dan

is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient

Opdrachtgever CB Schriftelijk in gebreke te stellen. CB dient daarbij

een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven

aan de Overeenkomst. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan

de oorspronkelijke levertermijn. Overschrijding van de levertermijn geeft

geen recht op schadevergoeding.

o De levertermijn neemt aanvang nadat CB de door Opdrachtgever

ondertekende Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst evenals de

eventueel verlangde aanbetaling of vooruitbetaling heeft ontvangen.

o Specificatie van de te leveren Werkzaamheden en Goederen worden te

goede trouw gegeven.

o CB is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst zonder

rechtelijke tussenkomst op te schorten wanneer Opdrachtgever niet of

niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst en de bij

de Overeenkomst behorende bepalingen en Algemene Voorwaarden.

Opschorting zoals hiervoor bedoeld geeft voor Opdrachtgever nimmer

recht tot schadevergoeding.

 • Prijs

o De door CB afgegeven prijs voor de door haar te verrichten

Werkzaamheden geldt uitsluitend voor de prestatie conform de

overeengekomen specificaties.

o CB is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen,

echter in het geval van een Overeenkomst met een Consument zal CB

de Consument de optie bieden om maximaal 50% vooruit te betalen.

o Alle opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de

Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen transportkosten,

porti, verpakking en eventuele door de overheid opgelegde heffingen,

tenzij anders is overeengekomen. Indien geen vaste vergoeding is

overeengekomen, wordt de vergoeding vastgesteld op grond van de

werkelijk bestede uren.

o Indien Opdrachtgever een Zakelijke klant betreft en CB geen of te

weinig btw in rekening heeft gebracht, terwijl zij daartoe wel verplicht

blijkt te zijn, is CB gerechtigd de btw alsnog bij Opdrachtgever in

rekening te brengen. Opdrachtgever zal de verschuldigde btw per

ommegaande, na ontvangst van een (gecorrigeerde) factuur, aan CB

voldoen en vrijwaart CB bovendien voor iedere schade (waaronder

opgelegde boetes) welke CB hierdoor lijdt.

o Indien tussen Partijen geen prijs of alleen een schatting van de prijs is

overeengekomen, of als de prijs volgens deze Algemene Voorwaarden

kan worden gewijzigd, wordt afgerekend op basis van de nacalculatie

van CB met een redelijke winstopslag.

o De prijs die CB voor de door haar te verrichten Werkzaamheden heeft

opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de

o Slechts indien Opdrachtgever aantoont dat zodanig afgeweken wordt

van de Overeenkomst en/of de door CB verstrekte gegevens, dat

Opdrachtgever in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan

worden, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te

ontbinden. CB is echter in geen geval tot enige schadevergoeding

gehouden.

o Als Opdrachtgever de Overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake

is van een tekortkoming van CB en CB hiermee instemt, wordt de

Overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. TBB heeft in dat

geval recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals geleden

verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

overeengekomen specificaties. CB is gerechtigd de overeengekomen

prijs te verhogen indien er na het sluiten van de Overeenkomst sprake is

van onvoorziene extra Werkzaamheden, stijging van de kosten in

verband met de uitvoering van de Overeenkomst of als gevolg van

(gewijzigde) wet- of regelgeving.

 • Wijzigingen, meerwerk (en-verbruik) en prijs- en tariefsaanpassingen

o CB zal een tijdig verzoek van Opdrachtgever om met wijzigingen,

aanvullingen en correcties van de Overeenkomst in te stemmen steeds

welwillend overwegen. CB is tot instemming echter op geen enkele

wijze verplicht en kan van Opdrachtgever verlangen dat hiervoor een

afzonderlijke Schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

o Wanneer CB instemt met wijzigingen, aanvullingen en correcties, van

de Overeenkomst, kan dit invloed hebben op de overeengekomen prijs

en/of op het overeengekomen tijdstip van (op)levering. Minderwerk kan

weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden,

doch CB behoudt zich het recht voor om Opdrachtgever de door CB

gemaakte kosten en de gederfde winst in rekening te brengen.

o Indien voor het uitvoeren van de Overeenkomst extra Werkzaamheden

nodig zijn die ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst niet

voorzienbaar waren of wanneer deze extra Werkzaamheden het gevolg

zijn van gedragingen en/of een verzwijging dan wel onjuiste of

onduidelijke opgave van Opdrachtgever, worden deze extra

Werkzaamheden volgens de gebruikelijke tarieven van CB

doorberekend. Onder de extra Werkzaamheden als bedoeld in dit Artikel

vallen uitdrukkelijk doch niet uitsluitend wachttijd en aan Opdrachtgever

te wijten vertragingen.

o Indien in de Overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen en Partijen

voornemens zijn om met betrekking tot extra Werkzaamheden of

prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal CB

Opdrachtgever tevoren informeren over de financiële consequenties van

die extra Werkzaamheden of

o Indien Opdrachtgever eventuele meerkosten ten gevolge van de extra

Werkzaamheden of prestaties niet wil betalen, worden de gewenste

extra Werkzaamheden of prestaties niet uitgevoerd. Opdrachtgever is en

blijft echter gebonden aan de oorspronkelijke Overeenkomst.

o Jaarlijks, per 1 januari, kunnen door CB prijzen en tarieven van de

overeengekomen Werkzaamheden worden aangepast.

 • Levering

o CB is niet gehouden de vervaardigde Goederen in gedeelten af

te leveren.

o Als plaats van levering geldt het adres dat Opdrachtgever aan CB

kenbaar heeft gemaakt.

 • Uitvoering Werkzaamheden

o Tenzij resultaten uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, zal CB

de dienstverlening en Werkzaamheden naar beste weten en kunnen, en

in overeenstemming met de eisen van goede professionele praktijk

uitvoeren, hetgeen uitsluitend een verplichting tot het leveren van een

zo goed mogelijke inspanning inhoudt.

o Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen en CB al

datgene dat zij noodzakelijk en/of nuttig acht ter beschikking te stellen

om de opgedragen Werkzaamheden en leveringen goed te kunnen

verrichten.

o Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem aangereikte informatie

juist, betrouwbaar en volledig is, zonder dat CB tot zelfstandige

controle daarvan gehouden is, alsmede dat zij gemachtigd is de

informatie aan CB te verstrekken. Opdrachtgever vrijwaart CB tegen

eventuele aanspraken van derden ter zake.

o Voor de uitvoering van al haar taken, welke voortkomen uit de

Overeenkomst, heeft CB het recht om derden in te schakelen, waarbij

Opdrachtgever naast de Algemene Voorwaarden van CB ook gebonden

is aan de Voorwaarden van de betreffende derden, behoudens in het

geval Opdrachtgever een Consument is.

o Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder Schriftelijke

toestemming van CB de rechten en verplichtingen die samenhangen

met of voortvloeien uit de aan CB gegeven Opdracht over te dragen aan

derden.

o Opdrachtgever vrijwaart CB tegen alle aanspraken van derden die

samenhangen met of voortvloeien uit de aan CB gegeven Opdracht.

o Brengt een derde, door doen of nalaten, aan Opdrachtgever, klant van

Opdrachtgever, werknemer van Opdrachtgever, overige personen welke

in verband staan met de uitvoering van de Opdracht, schade toe, dan is

de derde zelf tegenover Opdrachtgever, klant, werknemer of overige

persoon aansprakelijk.

o CB behoudt zich het recht voor om, zonder dat daarvoor

ingebrekestelling of mededeling nodig is, het uitvoeren van de Opdracht

tijdelijk op te schorten of definitief te stoppen wanneer daarvoor

redelijke termen aanwezig zijn.

 • Tussentijdse beëindiging Duurovereenkomst

o Een Duurovereenkomst gesloten voor een bepaalde tijd is niet

tussentijds opzegbaar.

o Een Duurovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten met Zakelijke

Klanten wordt na afloop van de periode vermeld in het contract,

steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, maar ten minste

met 12 (twaalf) maanden, behoudens opzegging per aangetekend

schrijven

o Opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan

de aflevering van krachtens de Overeenkomst door CB te leveren

Goederen. Opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in

verzuim zijn, indien hij de af te leveren Goederen niet na eerste verzoek

van CB bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is

overeengekomen, weigert de af te leveren Goederen in ontvangst te

nemen.

o Behoudens anders overeengekomen worden alle pakketten met een

pakketdienst via brievenbuspost verzonden.

o Indien een huisdier aanwezig is op het door Opdrachtgever aangegeven

adres met mogelijke toegang tot pakketten welke in de brievenbus

worden gedeponeerd dient Opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat het

huisdier niet bij het pakket van CB kan. Dit aangezien sommige

ingrediënten van de Goederen (zoals bijvoorbeeld chocolade) giftig

kunnen zijn voor huisdieren. CB acht zich niet aansprakelijk indien

Opdrachtgever hier niet in slaagt. Opdrachtgever kan ervoor kiezen het

pakket in plaats van brievenbuspost als pakketpost te laten verzenden.

o Opdrachtgever dient de geleverde Goederen onverwijld na ontvangst

nauwkeurig te controleren. Een eventuele reclame met betrekking tot de

Goederen alsook (transport)schade dient bij aflevering op de vrachtbrief

dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de

vrachtbrief dan wel afleverbon dwingend bewijs tegen Opdrachtgever

opleveren van het feit dat de juiste hoeveelheid en conforme Goederen

zijn ontvangen en dat deze Goederen vrij van transportschade zijn

ontvangen.

o Eventuele Gebreken aangaande een deel van de geleverde Goederen

geven Opdrachtgever geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele

partij geleverde Goederen.

o Indien met Opdrachtgever uitdrukkelijk Schriftelijk is overeengekomen

dat Opdrachtgever de Goederen mag doorleveren aan derden geschiedt

die doorlevering altijd voor rekening en risico van Opdrachtgever.

o Indien vervoer van de af te leveren Goederen is overeengekomen,

geschiedt dit voor rekening van Opdrachtgever, tenzij franco levering

overeen is gekomen. tegen het eind van de (verlengde) contractduur en met inachtneming

van een opzeggingstermijn van 1 (een) maand.

o Een Duurovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten met Consumenten

wordt na afloop van de periode vermeld in de Overeenkomst

maandelijks opzegbaar middels aangetekend schrijven.

o Een Duurovereenkomst niet gesloten voor een bepaalde tijd is voor

onbepaalde tijd aangegaan en kan slechts door opzegging per

aangetekende brief met inachtneming van een opzeggingstermijn van 3

(drie) maanden worden opgezegd.

o Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever

op grond van wanprestatie, heeft CB vanwege het ontstane

bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe

gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt

gehanteerd. Opdrachtgever is voorts verplicht CB te vrijwaren tegen

vorderingen van derden als gevolg van de annulering of voortijdige

beëindiging van de Duurovereenkomst.

o Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden vermelde behoudt

CB zich alle rechten voor om volledige nakoming van de

Duurovereenkomst en/of volledige schadeloosstelling te vorderen.

 • Overmacht

o Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast

hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle

van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop CB

 • Herroepingsrecht consumenten

o Opdrachtgever heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen

zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, behoudens

in het geval van een wettelijke uitzondering. Opdrachtgever is verplicht

de kosten voor de retourzending te dragen.

o Zoals wettelijk bepaald zijn bepaalde goederen, zoals onder andere doch

niet uitsluitend, goederen die volgens opgave van Opdrachtgever

vervaardigd zijn en bederfelijke goederen uitgesloten van het

herroepingsrecht.

o Indien Opdrachtgever het in dit artikel bedoelde recht wenst te

effectueren kan Opdrachtgever dat kenbaar maken aan CB middels het

volgende e-mailadres: info@cannolibox.nl.

o CB zal de bedragen welke door Opdrachtgever betaald zijn binnen 14

dagen na ontvangst van de ontbindingsverklaring middels hetzelfde

betaalmiddel als gebruikt door Opdrachtgever voldoen.

geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CB niet in staat is haar

verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval:

staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk)

tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen

het kantoor of bij de door CB ingeschakelde externe Partijen, het ter

onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het

verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van

voldoende medewerking door Opdrachtgever.

o Opdrachtgever kan zich in geen geval op overmacht beroepen in geval

van:

 1. betalingsonmacht aan de zijde van Opdrachtgever of diens

Opdrachtgever(s);

 1. gewijzigde wet- en regelgeving alsmede overheidsvoorschriften

en rechterlijke uitspraken voor zover deze aan de zijde van

Opdrachtgever een beletsel doen opkomen of er ten gevolge

hiervan schade optreedt.

o Indien CB als gevolg van overmacht niet in staat is om volledig aan zijn

verplichtingen te voldoen, dan is ieder der Partijen, na Schriftelijke

mededeling van de overmacht door CB en indien de periode langer

duurt dan 30 (dertig) dagen gerechtigd om de Overeenkomst voor het

niet uitvoerbare gedeelte Schriftelijk te beëindigen.

o In dit geval van overmacht is Opdrachtgever niet gerechtigd tot enige

vorm van schadevergoeding.

o In geval van overmacht behoudt CB het recht op betaling van het

eventueel reeds geleverde.

o CB is, zodra de overmacht intreedt bevoegd, al hetgeen Opdrachtgever

reeds verschuldigd is te factureren.

o Indien in het geval van overmacht Opdrachtgever de Overeenkomst

beëindigt is Opdrachtgever verplicht om een geldsom te betalen aan

CB bestaande uit een redelijke vergoeding voor de door CB gemaakte

kosten, geleden verlies en gederfde winst.

 • Betaling

o Alle betalingen aan CB dienen in Euro’s te worden voldaan, tenzij

schriftelijk anders is overeengekomen. Indien betaling in een andere

valuta overeengekomen is, geschiedt de omrekening naar de koers van

de dag waarop de betaling plaatsvindt. De kosten van de omrekening en

eventuele schade die CB lijdt door optredende koersverschillen zijn voor

rekening en risico van Opdrachtgever.

o Tenzij tussen Opdrachtgever en CB Schriftelijk anders is

overeengekomen dient betaling van facturen van CB te geschieden

binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum.

o CB kan haar facturen per post of per e-mail versturen.

o Indien Opdrachtgever het niet eens is met de hoogte van de factuur,

dient Opdrachtgever dit binnen 5 (vijf) dagen na factuurdatum aan CB

Schriftelijk kenbaar te maken, na het verstrijken van deze termijn wordt

Opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

o Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de

betalingsverplichting niet op.

o Opdrachtgever kan zich niet op enige verrekening of opschorting

beroepen.

o CB is steeds bevoegd om alles wat zij aan Opdrachtgever schuldig is te

verrekenen met wat Opdrachtgever en/of aan Opdrachtgever gelieerde

ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan CB schuldig is/zijn.

o Bij langdurige of omvangrijke Opdrachten kan CB betaling in termijnen

verlangen.

o CB is bevoegd de uitvoering van de Opdracht op te schorten, totdat de

opeisbare vorderingen ter zake van de Opdracht zijn voldaan.

o In geval van niet-nakoming van de Overeenkomst, faillissement,

surseance van betaling, onder curatelestelling van Opdrachtgever of

stillegging dan wel liquidatie van zijn bedrijf en/of wanneer enig beslag

op zaken en/of vorderingen van Opdrachtgever wordt gelegd wordt

Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn.

o CB is in gevallen als bedoeld in het vorige lid gerechtigd om zonder

ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst of het

niet uitgevoerde gedeelte ervan ontbonden te verklaren of de

uitvoering ervan op te schorten, onverminderd zijn recht op

schadevergoeding jegens Opdrachtgever. Wat Opdrachtgever op basis

van de Overeenkomst is verschuldigd, is direct opeisbaar.

 • Invordering

o Indien Opdrachtgever een Zakelijke Klant betreft en niet binnen de in

deze Algemene Voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is

Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft CB, zonder dat een

nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de

vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke

rente vermeerderd met 3 (drie) procent per maand in rekening te

brengen (waarbij een gedeelte van de maand als een volledige maand

wordt gezien) tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander

onverminderd de verdere rechten van CB.

o Onverminderd het in dit Artikel bepaalde is CB gerechtigd om, bij een

Zakelijke Klant, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke

tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of

de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te verklaren en

betaling van een onmiddellijke opeisbare boete te vorderen van 10 (tien)

procent van de totaal door Opdrachtgever verschuldigde tegenprestatie.

o Indien Opdrachtgever een Consument betreft en niet binnen de in deze

Algemene Voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is

Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft CB nadat zij

Opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand tot betaling, het

recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag

de wettelijke rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele

voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van CB.

o Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die CB moet

maken als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens

betalingsverplichting, komen ten laste van Opdrachtgever.

o De buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij een Zakelijke Klant

ten minste 15 (vijftien) procent van het verschuldigde bedrag met een

minimum van € 150,00 en bij een Consument worden de

buitengerechtelijke incassokosten berekend zoals bepaald in het Besluit

vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten waarbij een minimum

van € 40,00 geldt.

o Eventueel verleende of overeengekomen kortingen vervallen

automatisch in geval van verzuim.

o Als Opdrachtgever in gebreke is met de volledige betaling van een

gefactureerd bedrag, heeft het enkele feit van niet tijdig betalen,

onverminderd de overigens aan CB toekomende rechten, onder meer

tot gevolg dat alle overige bij Opdrachtgever openstaande vorderingen

onmiddellijk opeisbaar worden.

o Vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit

hoofde van de Overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in

gebreke is, is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter

beschikking gestelde Goederen te gebruiken en komt elke in het kader

van de Opdracht aan Opdrachtgever verstrekte (gebruiks)licentie(s) te

vervallen, tenzij de tekortkoming van Opdrachtgever in het licht van de

gehele Opdracht van ondergeschikte betekenis is.

o Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van

gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn

voor rekening van Opdrachtgever.

o Gedane betalingen door Opdrachtgever strekken altijd ter afdoening van

in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede

plaats van opeisbare facturen die het langst bij CB open staan.

o Bij deelbetaling zal de invordering voortgezet worden totdat de

hoofdsom plus kosten en eventuele renten betaald zijn.

o In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn alle Opdrachtgevers

voor de Werkzaamheden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van

het factuurbedrag.

 • (Intellectuele) eigendom en eigendomsvoorbehoud

o Zowel de eigendom als de intellectuele eigendom van alle Goederen

berust en blijft te allen tijde berusten bij CB tenzij Schriftelijk anders

overeengekomen. Indien Schriftelijk anders overeengekomen gaat de

eigendom pas over als de aan CB verschuldigde vorderingen,

waaronder begrepen schade, boetes alsook vorderingen wegens

tekortschieten in de nakoming van één of meer Overeenkomsten,

volledig zijn voldaan.

o Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om zonder Schriftelijke

toestemming van CB Goederen te bewerken, aan te passen of

anderszins afbreuk te doen aan de intellectuele eigendomsrechten van

CB en mag deze uitsluitend gebruiken, aanbieden, verkopen en leveren

met Schriftelijke toestemming van CB en onder het merk en het logo

die CB of haar leverancier aan de Goederen heeft toegekend.

o Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud

vallende te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te

bezwaren. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud

geleverde Goederen met de nodige zorgvuldigheid individueel

identificeerbaar te bewaren.

o Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud

Goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is

Opdrachtgever verplicht CB daarvan onverwijld Schriftelijk op de

hoogte te stellen.

o Bij beslag op (een deel van) het Goed, (voorlopige) surséance van

betaling of faillissement van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever de

beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onverwijld op

de hoogte stellen van de (eigendoms-)rechten van CB.

o Voor het geval dat CB zijn in dit Artikel aangeduide eigendomsrechten

wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet

herroepbare toestemming aan CB of door deze aan te wijzen derden

om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van CB zich

bevinden en die Goederen, op kosten van Opdrachtgever, mede terug te

(laten) nemen.

o Als Opdrachtgever, nadat de Goederen conform de Overeenkomst door

CB zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het

eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Goederen indien

Opdrachtgever zijn verplichtingen uit enige andere Overeenkomst niet

nakomt.

 • Geheimhouding

o Partijen verbinden zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke

informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen.

Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun medewerkers

alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de

overeenkomst tussen Partijen.

o Informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij informatie door één der Partijen

als niet vertrouwelijk is aangeduid en/of reeds op enige manier openbaar

was voordat één der Partijen de informatie naar buiten bracht.

o CB zal de naam van Opdrachtgever in zijn uitlatingen naar derden

mogen gebruiken, tenzij Opdrachtgever Schriftelijk aangeeft dat hij dit

niet wenst.

o Opdrachtgever vrijwaart CB voor alle schade en/of kosten die kunnen

voortvloeien uit schending van de verplichtingen als genoemd in dit

Artikel.

o Indien Opdrachtgever in strijd handelt met zijn verplichtingen uit hoofde

van deze geheimhoudingsbepaling, zal hij aan CB, zonder dat enige

ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een onmiddellijk

opeisbare boete verbeuren van € 5.000,00 alsmede een boete van

€ 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd

het recht van TBB om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus

kosten en interesten te vorderen voor zover de werkelijk geleden schade

de bedongen boete te boven gaat.

 • Klachten en recht van reclame

o Eventuele gebreken in de levering van Goederen of klachten over de

Werkzaamheden van CB dienen op straffe van verval van alle

aanspraken onverwijld na constatering, doch uiterlijk binnen 2 (twee)

dagen na levering, door Opdrachtgever aan CB Schriftelijk te worden

doorgegeven, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van

het gebrek c.q. de klacht alsmede wanneer en op welke wijze het is

geconstateerd. De termijn van 2 (twee) dagen geldt niet indien

Opdrachtgever kan aantonen dat het redelijkerwijs niet mogelijk was om

binnen deze termijn te reclameren.

o Klachten worden door CB binnen 14 dagen afgehandeld. Indien

afhandeling van een klacht binnen de termijn van 14 dagen niet mogelijk

is, zal Opdrachtgever op de hoogte worden gesteld van de

vertragingsduur.

o Alle door CB in verband met een ongegronde klacht gemaakte kosten

dienen door Opdrachtgever per ommegaande aan CB te worden

vergoed.

 1. Opdrachtgever de Goederen ondeskundig en/of onzorgvuldig

heeft gebruikt of de Goederen niet op de juiste wijze, zoals

aangegeven door CB heeft behandeld, bewaard of bereid of

indien zij de Goederen heeft gebruikt, behandeld, bewaard of

bereid onder, voor de Goederen, ongeschikte omstandigheden;

 1. de Goederen na ontdekking van de gebreken in gebruik wordt

genomen of indien na ontdekking het gebruik van de Goederen

wordt voortgezet;

 1. aan CB geen mogelijkheid tot (contra/tegensprekelijke)

expertise is geboden.

 • Aansprakelijkheid ten aanzien van Consumenten

o CB is slechts aansprakelijk voor schade bij Consumenten indien deze

voortvloeit uit een wettelijke verplichting tot schadevergoeding.

o Opdrachtgever is, op straffe van verval van alle aanspraken, verplicht om

de Goederen waarover tijdig is gereclameerd ter beschikking van CB te

houden om de tekortkoming vast te stellen.

o Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel

van CB juist zijn, zal CB de tekorten of gebreken binnen redelijke

termijn herstellen. Opdrachtgever blijft echter onverminderd verplicht

tot betaling van het uitgevoerde werk en de gekochte Goederen.

Reclamaties schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet

op.

o Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Werkzaamheden

niet meer mogelijk of zinvol is, zal CB slechts aansprakelijk zijn binnen

de grenzen van het in Artikel 17 tot en met 19 bepaalde.

o Ieder vorderingsrecht jegens CB vervalt indien:

 1. de schade en/of de gebreken niet binnen de gestelde termijnen

en/of niet op de daartoe aangegeven wijze aan CB ter kennis zijn

gebracht;

 1. Opdrachtgever geen/onvoldoende medewerking aan CB verleent

ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;

o De prestatie van CB geldt in elk geval tussen Partijen als deugdelijk,

indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn gereclameerd

heeft, de Goederen in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of

verwerkt, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen

bewerken of verwerken, tenzij Opdrachtgever tijdig gereclameerd heeft.

 • Aansprakelijkheid ten aanzien van Zakelijke Klanten

o CB is ten aanzien van Zakelijke Klanten voor niet, onjuiste of

gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de Opdracht slechts aansprakelijk

indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of

bewuste roekeloosheid van CB.

o Bij aansprakelijkheid is CB slechts aansprakelijk voor directe schade.

CB is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte

schade, winst- of omzetderving, schade door bedrijfsstagnatie, aan

derde verschuldigde boetes en vergoedingen, verminderde goodwill of

schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die CB bij de

uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld, of voor het niet

deugdelijk functioneren van door CB bij de uitvoering van de Opdracht

gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of

andere zaken, geen uitgezonderd.

o CB is niet aansprakelijk voor handelingen van haar werknemers of

andere personen welke binnen haar risicosfeer vallen.

o Indien er voor CB op enig moment aansprakelijkheid ontstaat voor

schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare

tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze

Overeenkomst door CB, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen

beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van CB in het betreffende geval

zal worden uitgekeerd.

o Indien de verzekeraar CB niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van CB

beperkt tot maximale éénmaal het bedrag dat gefactureerd is voor de

Werkzaamheden waar de schade uit voort gevloeid is, met een

maximum van € 1.000,00, althans voor dat gedeelte van de order

waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en met uitzondering van

de gemaakte kosten bij derden, van dat specifieke gedeelte van de

Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij

Opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan drie maanden,

geldt een beperking van de in dit lid bedoelde aansprakelijkheid tot

maximaal het declaratiebedrag exclusief btw over de laatste drie

maanden.

o CB is niet aansprakelijk voor door haar aan Opdrachtgever gegeven

adviezen of aanbevelingen. De door CB gegeven adviezen,

aanbevelingen en informatie zijn geheel vrijblijvend en worden zonder

enige garantie gegeven.

o CB is niet aansprakelijk voor aanspraken voortvloeiend uit de Wet

Ketenaansprakelijkheid.

o Indien CB op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of

omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of

ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat

de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is CB niet

aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over

te gaan.

o Iedere vordering jegens CB, behalve die welke door CB is erkend,

vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het

ontstaan van de vordering.

 • Aansprakelijkheid Algemeen – van toepassing op zowel Consumenten

als Zakelijke Klanten –

o Schade waarvoor CB eventueel aansprakelijk is, komt slechts voor

vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze maximaal heeft

trachten te beperken en binnen 2 (twee) dagen na het ontstaan van de

schade Schriftelijk ter kennis heeft gebracht van CB, tenzij

Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs

niet eerder heeft kunnen melden.

o CB is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die ontstaan is

doordat CB is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte

onjuiste of onvolledige gegevens of informatie.

o CB is niet aansprakelijk voor problemen die zich voordoen buiten de

invloedsfeer van CB.

o CB is niet aansprakelijk voor handelingen welke Opdrachtgever in het

kader van de Overeenkomst zelf wenst uit te voeren of door een andere

partij dan CB laat uitvoeren zonder schriftelijke toestemming van CB

hiervoor.

o CB is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties en/of

andere rechten van derden door gebruik van door of namens

Opdrachtgever verstrekte gegevens.

o CB is nooit aansprakelijk in geval van overmacht zoals bepaald in Artikel

11 van deze Algemene Voorwaarden.

o Een eventuele in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden

opgenomen beperkte aansprakelijkheidsregeling geldt niet:

 1. indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde

van Opdrachtgever of door deze ingeschakeld (leidinggevend)

personeel; of

 1. ingeval van schending van intellectuele eigendomsrechten als in

Artikel 14 van deze Overeenkomst bedoeld.

 • Beveiliging en privacy

o Opdrachtgever geeft door het aangaan van een Overeenkomst

toestemming aan CB haar persoonsgegevens te verwerken ten behoeve

van de uitvoering van de Overeenkomst en de administratieve- en

beheerstaken van CB. Deze persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk

voor CB en worden in beginsel niet aan derden verstrekt, tenzij

noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of CB hiertoe

krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht of gerechtigd is.

o CB legt passende technische en organisatorische maatregelen ten

uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen

enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zorgen,

rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de

tenuitvoerlegging, voor een passend beveiligingsniveau gelet op de

risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met

zich meebrengen.

o Indien Opdrachtgever een Zakelijke klant betreft en indien CB

Persoonsgegevens ten behoeve van Opdrachtgever verwerkt, doet CB

dit als verwerker van persoonsgegevens in de zin van de Algemene

Verordening Gegevensbescherming (AVG). Opdrachtgever zal aan alle

verplichtingen voldoen die op hem als de verwerkingsverantwoordelijke

in de zin van de AVG voor deze gegevensverwerking rusten en vrijwaart

CB tegen elke actie die is gebaseerd op het niet voldoen aan deze

verplichtingen.

o Indien door Opdrachtgever persoonsgegevens naar landen buiten de

Europese Unie worden getransporteerd, vrijwaart Opdrachtgever CB

tegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de

bewering dat deze Persoonsgegevens worden uitgevoerd in strijd met

de bepalingen van de AVG.

o Verdere informatie aangaande de verwerking van persoonsgegevens

heeft TBB gepubliceerd in haar privacy verklaring, welke meest recente

versie telkens op haar website thebrowniebox.nl te raadplegen valt.

 • Overlijden van Opdrachtgever

o In geval van overlijden van Opdrachtgever gaan zijn rechten en

verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

 • Naamsvermelding en social media code

o CB is gerechtigd om haar naam op of bij de Goederen of

Werkzaamheden te (laten) vermelden of verwijderen. Het is

Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande Schriftelijke

toestemming de naam of het werk van CB openbaar te maken of te

verveelvoudigen in welke vorm dan ook.

 1. Verantwoordelijk; Opdrachtgever dient zorg te dragen voor

verantwoordelijk gebruik van de Informatiedrager, bijvoorbeeld

dient deze geen gebruik te maken van excessief gebruik van

tracking software, adware, malware of spyware.

 1. Professioneel; Opdrachtgever handelt vanuit het bewustzijn dat

haar rol als Opdrachtgever behouden wordt.

 1. Zekerheid; bij twijfel dient Opdrachtgever CB te raadplegen.
 2. Bewustzijn; Opdrachtgever dient zich ervan bewust te zijn dat

uitingen voor onbepaalde tijd en voor een groot publiek vindbaar

zullen blijven.

 • Communicatie via e-mail en social media

o Opdrachtgever stemt er mee in dat er, in het kader van de uitvoering

van de Opdracht, mede per e-mail en social media gecommuniceerd kan

worden.

o Opdrachtgever is er mee bekend dat, als gevolg van de beperkte

afscherming van gegevens via het internet, de vertrouwelijkheid van

informatie welke via e-mail wordt verzonden niet kan worden

gegarandeerd.

o CB mag de namen van haar Opdrachtgevers op haar website

vermelden, tenzij hiervan Schriftelijk wordt afgeweken of Opdrachtgever

hiertegen principieel bezwaar heeft.

o Indien Opdrachtgever een uiting over CB doet in of op een publicatie,

website, social media of overige media dient Opdrachtgever zich te

houden aan de volgende richtlijnen van CB:

 1. Transparantie; Opdrachtgever dient duidelijk bij zijn uiting te

vermelden of hij op persoonlijke titel of professionele titel

publiceert.

 1. Respect; indien Opdrachtgever namens of over CB publiceert

dient hij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande Schriftelijke

toestemming van CB verkregen te hebben.

 • Kennisneming Algemene Voorwaarden

o Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van vijftien april

tweeduizend eenentwintig (15/04/2021) en liggen ter inzage ten kantore

van CB.

o Deze Algemene Voorwaarden worden met de Offerte aan Opdrachtgever

toegestuurd en/of aan deze ter hand gesteld, dan wel – indien dit

redelijkerwijs niet mogelijk is – op diens eerste verzoek kosteloos aan

Opdrachtgever toegezonden.

 • Toepasselijk recht

o Op de rechtsverhouding tussen CB en Opdrachtgever is Nederlands

recht van toepassing, ook indien Opdrachtgever in het buitenland

woonachtig is.

o In geval van een geschil zal dit geschil worden voorgelegd aan de

bevoegde rechter in het Arrondissement Gelderland, tenzij

dwingende competentieregels dit verhinderen.

 

FAQ

live_help

Didn't find your answer?

Our customer service will be happy to help you.

Elke dag vers

👩‍🍳 Handgemaakte Cannoli's

Altijd Een Verrassing!

🎁 Lekker & origineel cadeau

Voor 15 uur besteld

🚛 Vandaag direct verzonden